Intergrip en de VVA

De aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) staat in Nederland al jaren hoog op de agenda.

Rond dit veelzijdige thema zijn in alle Doorstroompunt-regio’s ketenpartners van onderwijs en gemeente intensief betrokken. Intergrip heeft sinds 2006 als ambitie en passie om samen met de ketenpartners maximaal aandacht te hebben voor dit thema, en met succes! Dankzij een hechte samenwerking is het aantal jaarlijkse VSV’ers in de afgelopen jaren gedaald van 75.000 naar zo’n 25.000.

Dit doen wij door focus op een goede overstap van leerlingen middels het product Overstap. Naast het monitoren van de overstap op het vo én uitval op het mbo dragen wij hierin ook dossiers over naar onder andere het mbo gericht op LOB, keuzemotivatie en een warmere overdracht.

Daarnaast heeft Intergrip speciaal voor jongeren in kwetsbare positie het product JIKP ontwikkeld, zodat we ook deze doelgroep maximaal kunnen begeleiden in hun loopbaan, ook als men uitstroomt naar arbeid of dagbesteding.

Tenslotte gelooft Intergrip in het belang van LOB, omdat wij zien dat als een leerling zich goed voorbereid op zijn toekomst, de kans significant kleiner is dat hij of zij uitvalt. Daarvoor is het product LOB ontwikkeld.

Met deze drie producten in één centraal platform gericht op de ‘doorlopende leerlijn’ bedient Intergrip inmiddels bijna 90% van Nederland naar grote tevredenheid. Die tevredenheid blijkt uit terugkoppeling van vele positieve gebruikerservaringen en het feit dat geen enkele regio stopt met de samenwerking. Het platform is geen statisch geheel, want Intergrip ontwikkelt in nauwe samenwerking met het werkveld al 15 jaar continu door aan dit portaal, zodat alle betrokken VSV-partners steeds optimaler kunnen samenwerken. Intergrip is meer dan alleen ‘software’; een team van gespecialiseerde consultants en helpdeskmedewerkers helpt continu alle deelnemende Doorstroompunt-regio’s met een sluitende VSV-aanpak.

Hoe verhoudt Intergrip zich tot de VVA

Op 1 augustus 2017 is door de Tweede Kamer de wet ‘Vroegtijdige aanmelding op het mbo en toelatingsrecht’ geïntroduceerd met als doel dat iedere mbo-student – die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt voor één of meer beroepsopleidingen – het recht heeft toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste voorkeur. Om deze wet te borgen is een technische faciliteit vereist om middels een minimale dataset de status van aanmeldingen op het mbo met het vo te delen en potentiële risico’s met de gemeente uit te wisselen.  Dit technische knooppunt heet de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Deze faciliteit beperkt zich tot het borgen van de wet en betreft alleen leerlingen die potentieel vanuit het vmbo, pro, vso en vavo naar het mbo gaan. De VVA is dus veel smaller in opzet dan Overstap van Intergrip. Overstap is een samenwerkingsplatform dat samen met het werkveld is ontwikkeld als effectief hulpmiddel in de bestrijding van VSV in de regio.

De komst van de VVA zou de vraag op kunnen werpen of Intergrip nog nodig is. Het antwoord hierop is ja. Hoewel er enkele overeenkomsten zijn tussen de VVA en de modules van Intergrip – het uitwisselen van de aanmeldstatus – zijn er veel essentiële verschillen:

  • De VVA levert naar de letter van de wet een beperkte gegevensset, maar biedt hierdoor ook een beperkt beeld. Intergrip biedt naast de aanmeldstatus ook aanvullende belangrijke aanmeldgegevens, zoals voor welke opleiding én voor welk niveau de leerling zich heeft aangemeld. En bijvoorbeeld ook wanneer een intake staat gepland en wat de reden van een eventuele afmelding is.
  • Aanvullend op de aanmeldinformatie wisselt Intergrip ook LOB- en Doorstroominformatie uit, inclusief warme overdracht van vo naar mbo. Dit is informatie die essentieel is om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden in het kader van de doorlopende leerlijn.
  • Via Intergrip werken vo, mbo en gemeente samen via één regionaal platform, waarbij de verantwoordelijkheden en de acties zichtbaar zijn door het hele jaar heen bij de juiste partij. De VVA biedt geen systeem, maar levert slechts informatie op afzonderlijke punten af.
  • Andere ketenpartners zoals bijvoorbeeld Samenwerkingsverbanden VO en overstapcoaches hebben geen inzage in de informatie die de VVA biedt. Via Intergrip hebben zij dat wel.
  • Intergrip levert 100% zicht op uitstroom vanuit het vo. De VVA beperkt zich tot het zicht op mbo-gangers. Die groep bestaat in de praktijk uit zo’n 85% van de uitstromers. Op die overige 15% is echter ook sluitende registratie en actieve sturing nodig, vanwege de diversiteit aan trajecten en de risico’s op VSV bij deze doelgroep (denk aan jongeren die blijven zitten, naar particulier onderwijs gaan, naar het buitenland gaan, willen werken, onderzoek bij leerplicht nodig hebben, etc.).
  • Intergrip biedt niet alleen een (software)platform, maar ook een volledig ingerichte kennisorganisatie die al meer dan 15 jaar in 90% van Nederland kennis deelt op het gebied van VSV. Deze kennis wordt aangewend om elke individuele Doorstroompunt-regio te versterken via een effectieve helpdesk en uitgebreid team van consultants. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen een softwaresysteem staat, maar dat er proactief gestuurd wordt middels een sluitende samenwerking tussen alle betrokken ketenpartners.

We beperken ons tot een zestal verschillen, maar de lijst is nog veel uitgebreider. Bovenstaande maakt al wel duidelijk dat het VSV-platform van Intergrip onvergelijkbaar is met de – bewust – smalle informatievoorziening die de VVA levert.

Privacy

Onze klanten kijken kritisch naar privacy. We zijn blij met deze geluiden uit de markt, dit toont immers aan dat de bescherming van privacy hoge prioriteit heeft onder onze klanten, net als bij Intergrip zelf. Intergrip is verwerker binnen de AVG, persoonsgegevens worden dus in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijken (scholengemeenschappen of gemeenten) verwerkt. Het doel en de middelen (het portaal Intergrip is een middel) wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijken. In de praktijk biedt Intergrip een duidelijk antwoord op deze gestelde verwerkingsdoelen. Daarnaast wordt de proportionaliteit van verwerkingen binnen de module Overstap VO, tot op heden, altijd aangetoond in DPIA’s uitgevoerd door onszelf en onze opdrachtgevers.

We werken actief met de markt mee om de processen aan te scherpen, niet alleen functioneel maar ook op het gebied van dataminimalisatie.

Een nieuwe look

Privacy vragen over de module Overstap VO komen via verschillende partijen bij ons terug, bijvoorbeeld over de juridische grondslag tot verwerking van persoonsgegevens (waaronder BSN). We werken actief met de markt mee om de processen aan te scherpen, niet alleen functioneel maar ook op het gebied van dataminimalisatie. Vaak blijkt verwarring te zijn ontstaan door de naam die voor de module in de volksmond vaak wordt gebruikt: “VO-MBO”. Los van dat de naam niet dekkend is voor wat het in het kader van VSV doet, suggereert deze naam dat er direct gegevens van VO aan het MBO verstrekt worden. Er is echter geen sprake van een directe uitwisseling van de persoonsgegevens van studenten van VO naar het MBO. Dit verloopt, conform wetgeving, via de gemeente. Het VO levert, in het kader van Artikel 27d van de wet VO, de persoonsgegevens inclusief BSN aan de relevante gemeente. Het middel daarvoor is Intergrip. Het MBO, op haar beurt, levert in het kader van Artikel 8.0.3. van de WEB de persoonsgegevens inclusief BSN aan de gemeente. Intergrip combineert de data en levert de persoonsgegevens van de leerlingen zonder BSN terug aan de betreffende VO’s en MBO’s in opdracht van de gemeenten. In andere woorden, er is geen sprake van een verwerkingshandeling tussen VO en MBO direct, maar door de daartoe gemachtigde partij (bij wet), de gemeente. Er is hierbij geen inzicht in het BSN van de studenten (betrokkene) die ‘gematcht’ zijn door de gemeente.

GRIP Overstap VO faciliteert een proces dat bijdraagt aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de kaders die de AVG ons op legt. Tegelijkertijd biedt de uitgebreide functionaliteit een ruimschoots betere invulling aan de gestelde verwerkingsdoelen; namelijk het effectief voorkomen van VSV binnen de ketensamenwerking. Intergrip is ISO 27001 gecertificeerd en heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Wij blijven continue bezig onze beveiliging te optimaliseren om tegelijkertijd passende technische en organisatorische maatregelen te bieden om de Intergrip applicaties veilig te houden.

Een volledig nieuw portaal van Intergrip!

En… Intergrip ontwikkelt door!

Intergrip investeert op dit moment namelijk in een volledig vernieuwd flexibel platform voor de overstap VO en MBO-MBO. Dit doen wij in nauwe samenspraak met onze ketenpartners zodat het systeem nog beter aansluit bij de behoefte. Het nieuwe platform gaat gelanceerd worden op 1-7-2021 en zal een nog verder verfijnde en toekomstbestendige ondersteuning gaan bieden.

Wij zullen u actief op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de helpdesk van Intergrip, of met uw regioconsultant.

Laatste ontwikkelingen