De sleutelrol van informatieoverdacht in de overstap

In gesprek met Ton Hopmans (Projectleider VSV West-Brabant).

In gesprek met Ton Hopmans (Projectleider VSV West-Brabant) over de sleutelrol van informatieoverdracht in de overstap.

Kunt u zichzelf voorstellen en wat is uw rol in het kader van het faciliteren van een goede overstap van jongeren naar het mbo?

Mijn naam is Ton Hopmans en mijn rol is projectleider Voortijdig schoolverlaten (VSV) in West-Brabant. Daarnaast werk ik als functioneel beheerder EOL, het studentvolgsysteem van Curio. Vanuit mijn rol als projectleider VSV ben ik bij ieder regionaal decanen- en werkgroepoverleg aanwezig, bespreek ik de voortgang van de huidige overstappende jongeren in West-Brabant en luister ik naar signalen vanuit het vo, mbo en/of gemeente als het gaat om uitdagingen en kansen in de overstap.

Ton Hopmans, Curio

“Zo hebben we met elkaar kritisch gekeken naar welke informatie echt relevant is om over te dragen in de overstap naar het mbo.”

Vanuit deze positie heb ik dan ook frequent overleg met Bart van den Berge, onze Intergrip consultant. Bart en ik werken nauw samen met onze werkgroep ‘de Overstap West-Brabant’ en de twee decanenkringen in onze regio en proberen zo de overstap van jongeren vlekkeloos te laten verlopen en eventuele knelpunten in de overstap tijdig te signaleren en te beleggen bij de juiste ketenpartner in de regio.

Welke rol speelt informatieoverdracht in een goede overstap van jongeren naar het mbo?

Een hele duidelijke rol. Leerlingen van het vo staan voor een uitdagende taak om te kiezen voor een opleiding waarbij vaak gedacht wordt dat je dat voor het leven gaat doen. Met de juiste ondersteuning in het voorlichten van de leerlingen over wat de opleiding precies inhoudt en welke toekomstmogelijkheden dit voor hen betekent, hoopt het vo en mbo dat deze aspirant studenten een passende opleiding kiezen. Daar hoort informatieoverdracht in het kwadraat bij!

Verder is dossieroverdracht relevant voor het mogelijk maken van een goede start voor de leerling. Door middel van het Doorstroomdossier van Intergrip ontvangen wij als mbo essentiële informatie over de leerling, zoals informatie over het LOB-proces, ondersteuningsbehoefte en de motivatie van de leerling voor het kiezen van deze opleiding. Deze informatie ontvangen wij van de leerling en zijn/haar mentor. Hierdoor zijn wij in staat om in te spelen op de individuele behoeften van de leerling en een op maat gemaakt welkom te bieden, inclusief eventuele benodigde ondersteuning.

Welke uitdagingen ziet u in uw regio als het gaat om de overstap van jongeren naar het mbo?

De uitdaging is om voor 100% van alle aangeboden leerlingen van het vo een plaatsing te realiseren op een opleiding bij het mbo. En dit in combinatie met een afgerond Doorstroomdossier en LOB-Dossier. Vorig jaar kregen wij signalen dat de dossieroverdracht binnen de regio niet altijd goed verliep. Om die reden zijn wij actief het gesprek aangegaan in de regio met zowel het vo en mbo om meer inzicht te krijgen in deze knelpunten. Op basis daarvan zijn er aanpassingen gedaan aan het Doorstroomdossier en zijn diverse voorlichtingen gegeven aan vo en mbo om iedereen op één lijn te krijgen.

Ten slotte zijn we ook aan het kijken of we de ISK en Entree jongeren ook via Intergrip volledig kunnen monitoren als het gaat om een vervolgopleiding met dossieroverdracht. Dit is een kwetsbare doelgroep die de juiste zorg nodig heeft.

Op welke manier speelt digitalisering een rol in het faciliteren van een goede overstap binnen uw regio?

Digitalisering is niet meer weg te denken in het monitoren van leerlingen die de overstap maken naar het mbo of een andere richting. Het online kunnen inzien welke leerlingen al een aanmelding hebben, op kennismakingsgesprek zijn geweest en inzicht in welke leerlingen nog een aanmelding moeten doen, is zeer belangrijk voor onze regio. Ook het inzien van de voortgang per school in Intergrip levert belangrijke inzichten op. Zo kunnen wij in onze regio de juiste ondersteuning bieden aan alle professionals die betrokken zijn in de overstap.

Welke ontwikkelingen zijn op het gebied van digitalisering en informatieoverdracht in gang gezet in uw regio in het afgelopen jaar? Wat levert dat op?

Afgelopen jaar hebben wij het Doorstroomdossier laten aanpassen door Intergrip in nauwe samenwerking met onze werkgroep. Zo hebben we met elkaar kritisch gekeken naar welke informatie echt relevant is om over te dragen in de overstap naar het mbo.

Onze doelstellingen bij de totstandkoming van het nieuwe format van het Doorstroomdossier waren als volgt:

  1. Compacter maken
    Compacter maken (welke informatie is echt relevant om over te dragen);
  2. LOB-proces
    Meer nadruk leggen op het LOB-proces van de leerling;
  3. Ondersteuningsbehoefte
    De ondersteuningsbehoefte completer in beeld.

Door deze aanpassingen, sluit het Doorstroomdossier beter aan op onze regionale behoefte voor informatieoverdracht en is de drempel om een Doorstroomdossier in te vullen heel laag geworden.

Verder is in onze regio besloten om, op basis van veranderende wetgeving over het overdragen van informatie tussen vo en mbo, de akkoordverklaring van het Doorstroomdossier te verwijderen. En dat in combinatie met de presentaties die we tijdens verschillende overleggen op het vo en mbo hebben gegeven en het aanpassen van de vragen in het Doorstroomdossier, levert dit nu 17%(!) meer afgeronde Doorstroomdossiers op ten op zichte van voorgaande jaren. Ook dit goede nieuws is gedeeld met alle professionals in onze regio, waardoor de motivatie om de informatieoverdracht te bevorderen in onze regio hoog blijft. Wij hechten er veel waarde aan om al onze regionale ketenpartners op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen en zullen hier voortdurend aandacht aan blijven besteden.

Welke kansen ziet u in uw regio nog meer als het gaat om het creëren van een goede overstap naar het mbo?

Ik hoop op een nog betere intake waardoor er echt gekeken kan worden naar de interesses van de leerling ten opzichte van de gekozen opleiding. Hierdoor kunnen we wellicht nog meer voorkomen dat er tussentijdse uitval plaats vindt. Keuze maken voor een opleiding door een leerling is al lastig genoeg, maar het goed bevragen of deze keuze ook de juiste keuze is, is nog lastiger. Het levert vaak studievertraging op voor de leerling als hij tussentijds van opleiding switcht. Met als risico voortijdig schoolverlaten. Dit met elkaar stap voor stap ombuigen in de regio is een van onze speerpunten voor de komende jaren.

“Wij hechten er veel waarde aan om al onze regionale ketenpartners op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen en zullen hier voortdurend aandacht aan blijven besteden.”

Laatste ontwikkelingen

Kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag over één van onze producten of bent u op zoek naar nieuwe manieren om een verschil te maken binnen uw school, gemeente of regio? Wij denken graag met u mee!

Laatste ontwikkelingen